Chuyển đến phần nội dung

Category

Các khác biệt giữa chuẩn mực VAS và IFRS

Theo

Tạp chí tài chính

Tháng Tư 23, 2024

Trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2005, 26 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) đã được ban hành. VAS được xây dựng dựa trên Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) có hiệu lực tại thời điểm ban hành.

Sự khác biệt đáng kể giữa VAS và IFRS đến từ:

  • Cách xây dựng VAS dựa trên IAS/IFRS (vídụ: sửa đổi, không áp dụng tất cả IAS/IFRS)
  • Không phải tất cả IAS/IFRS đều được áp dụng
  • Một số hướng dẫn, thông tư và/hoặc diễn giải được ban hành dựa trên quan điểm của cơ quan có thẩm quyền về các giao dịch có thể khác với cách diễn giải theo IFRS
  • IFRS liên tục phát triển trong khi VAS không được cập nhật kể từ lần ban hành đầu tiên

Tìm hiểu chi tiết Các khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS

img

© 2024 FPT CFS. Đã đăng ký Bản quyền.