Skip to content

The most comprehensive financial close & consolidation solution

Fully meet the tasks of preparing Consolidated Financial Statements at 99% automation level
Shorten report preparation time, ensure high accuracy and stability, and easily look up and export data.
Request demo

x

Nâng cao hiệu suất

%

Tự động công tác hợp nhất

%

Giảm thời gian thực hiện BCTC

Quy trình hợp nhất báo cáo tài chính – FPT CFS

Quy trình làm việc tường minh cùng các giải thuật thông minh, thân thiện với mọi kế toán viên,
trình tự và thủ tục mạch lạc, dễ hình dung, trong suốt với người dùng

01
Bắt đầu
02
Chuẩn bị dữ liệu
03
Chuẩn hóa dữ liệu
04
Điều chỉnh hợp nhất
05
Báo cáo

Add on Solution CFS

Khai báo nhiều loại thuế suất (thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi, thuế suất trung ương, thuế suất địa phương) theo từng kỳ kế toán.

Quản lý thuế TNDN trên bộ sổ riêng

Khai báo nhiều loại thuế suất (thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi, thuế suất trung ương, thuế suất địa phương) theo từng kỳ kế toán.

Mua bán sáp nhập M&A

Khai báo nhiều loại thuế suất (thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi, thuế suất trung ương, thuế suất địa phương) theo từng kỳ kế toán.

Quản lý Rủi ro thanh khoản

Khai báo nhiều loại thuế suất (thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi, thuế suất trung ương, thuế suất địa phương) theo từng kỳ kế toán.

Contact us to schedule a live demo

Request demo
CFS @ 2024. All rights reserved.